หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
แผนการดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.63)
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64)
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลตันหยง ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน เทศบาลตำบลตันหยง
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565)
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562
การบริหารเงินงบประมาณ
 เทศบัญญัติ-แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
 เทศบัญญัติ-แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนของปี 2564
 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุ
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตันหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์พร้อมคูระบายน้ำหน้ามัสยิดชุมชนตลาด โดยวิธีคัดเลือก
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รองเท้าบู๊ทดับเพลิง จำนวน 4 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ข้อลดหูกระต่าย จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง เทศบาลตำบลตันหยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้อง ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตันหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไถ ดัน ปรับและใช้ดินฝังกลบขยะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทางแบบพัดลม จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านตันหยงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตันหยง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 7 (ถนนสายบาบอเฮง-โต๊ะจง) ต่อจากโครงการเดิม
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ถังรองรับขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและชุดกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน พัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 112 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 สนับสนุนหน่วยงานภายนอกด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมจริยธรรม
 โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566)
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การดำเนิการตามโยบายทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563
 คำสั้งเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักาาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตันหยง
 คำสั่งเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 คำสั่งเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ในกรณีไม่มีหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตันหยง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
 123
 123
 สำเนาใบประกาศจากหลักสูตร/การอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเมินป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ทต.ตันหยงได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็ปไซต์ เพื่อสามารถตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2564
 รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
     โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567  [01/07/2567]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
     กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 [27/06/2567]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
     โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [13/06/2567]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เทศบาลตำบลตันหยง ขอแสดงความยินดีกับ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลตันหยง
     เทศบาลตำบลตันหยง ขอแสดงความยินดีกับ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลตันหยง ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2567 [06/06/2567]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 25/06/2567 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2567
 25/06/2567 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2567
 25/06/2567 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2567
 25/06/2567 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2567
 21/06/2567 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 21/05/2567 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2567
 16/05/2567  การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2567
 16/05/2567  การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2567
 
 08/07/2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รองเท้าบู๊ทดับเพลิง จำนวน 4 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 08/07/2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์พร้อมคูระบายน้ำหน้ามัสยิดชุมชนตลาด โดยวิธีคัดเลือก
 08/07/2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตันหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 03/07/2567 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ข้อลดหูกระต่าย จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 02/07/2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง เทศบาลตำบลตันหยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
 20/06/2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตันหยง
 14/06/2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้อง ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตันหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10/06/2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง เทศบาลตำบลตันหยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 
 25/10/2566 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
 07/09/2566 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
 23/02/2564 เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2543
 23/02/2564 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องตลาด พ.ศ.2543
 
  29/11/2566 ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  26/10/2566 ประกาศรายงานการรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  26/10/2566 ประกาศรายงานการรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  26/10/2566 รายการข้อมูลการเงิน(เงินสะสม)
  12/07/2566 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3
 
  03/07/2567  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
  27/02/2567 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
  19/10/2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
  26/09/2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
  12/09/2566 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (นายกมอบหมาย)
  15/08/2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25656ครั้งที่ 1
  03/08/2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
  15/06/2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  10/06/2567 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
  10/06/2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
  29/03/2567 16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  29/03/2567 07แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570
  29/03/2567 08แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  18/03/2567 13คู่มือ E-Service
  29/02/2567 30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน 2567
  29/02/2567 31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566
  28/02/2567 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  28/02/2567 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
  27/02/2567 35มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลตันหยง ประจำปีงบประมาณ 2566
  20/02/2567 21คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมฯ
 
  24/06/2567 ด้านที่ 1 ข้อ 1 อปท.มีการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นฯ
  21/06/2567 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
  13/06/2567 ถนนในความรับผิดชอบของ อปท.ที่ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น
  13/06/2567 การซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ อปท.
  13/06/2567 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2567
  11/06/2567 ด้านที่ 1 ข้อ 3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด 29 ก.ย.66
  11/06/2567 การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ
  11/06/2567 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
  11/06/2567 ประมาณการโครงการก่อสร้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2567
  11/06/2567 ระบบยืนยันตัวตนด้วยเครื่องอ่านบัตรงานทะเบียนราษฎร
  11/06/2567 การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
  28/01/2567 AAA
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลตันหยง
นายไซยิดอับดุลฮากีม อัลยุฟรี
นายกเทศมนตรีตำบลตันหยง
  สายด่วนนายกฯ  
ปลัดเทศบาลตำบลตันหยง
นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา
ปลัดเทศบาลตำบลตันหยง
  สายด่วนปลัดฯ  
เจตนาสุจริตของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี2562
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี2563
 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปี2562
 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 2564
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ร้องเรียนการทุจริต
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตราการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
 กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลตันหยง รอบ 6 เดือน
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤ่ติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปิดโอกาสมีส่วนร่วม
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ใบขอยืมอุปกรณ์(กองการศึกษา)
 แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบ ดร.01 ปี2563
 แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบ ดร.02 ปี2563
 แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบ ดร.01 ปี2562
 แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบ ดร.02 ปี2562
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
 ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ตันหยง จ.ปัตตานี
 สถิติผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ของเทศบาลตำบลตันหยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการกรมการประมงปัตตานีร่วมกับเทศบาลตำบลตันหยงปล่อยกุ้งก้ามกรามลงคลองตันหยง จำนวน 1 ล้านตัว ประจำปีงบประมาณ 2564
 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในหน่วยงาน พ.ศ.2564
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ในเขตเทศบาล 2564
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฎบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี_1-40_compressed
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันทุจริต ประจำปี 2563
 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
 รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
 กิจกรรมสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กิจกรรมและสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ประกาศเจตจำนงท์ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานบุคคลในการดำเนินการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
 มาตรการแนวทางเกี่ยวกับการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจพบการทุจริต
 ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย
มาตรการป้องกันการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 แผนปฎบัติการป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลตันหยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6 เมษายน 2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
17 คน
สถิติเมื่อวานนี้
7 คน
สถิติเดือนนี้
774 คน
สถิติปีนี้
4,677 คน
สถิติทั้งหมด
17,597 คน
พยากรณ์อากาศ