หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 
นางพรทิพย์ บุญบูรณะกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
         

นางสาวสาลินี เจะปูเตะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายอิทธินันท์ หะยีสะแลแม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวซูนีตา การี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนิฟาตีม๊ะห์ โตะโงะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี