หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 05-04-2567 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2567 - ฝ่ายสำนักปลัด 
 05-04-2567 ประชาสัมพันธ์ การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - ฝ่ายสำนักปลัด 
 05-04-2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด 
 03-04-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 - ฝ่ายสำนักปลัด 
 03-04-2567 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2567 - ฝ่ายสำนักปลัด 
 29-03-2567 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-03-2567 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงิน อากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-03-2567 ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-03-2567 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2567 - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-03-2567 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2567 - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-03-2567 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2567 - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-03-2567 การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลตันหยง - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-03-2567 การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลตันหยง - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-03-2567 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ - ฝ่ายกองคลัง
 14-03-2567 ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ในภารกิจตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-03-2567 เผยแพร่บทความ จำนวน 5 บทความ ประจำเดือนมีนาคม 2567 - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-03-2567 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2567 - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-03-2567 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2567 - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-03-2567 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญญลักษณ์ทุกๆวันจันทร์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-03-2567 ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-03-2567 ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-02-2567 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2567 - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-02-2567 ประชาสัมพันธ์ผลงานวิทยานิพนธ์ฯ - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-02-2567 ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24