หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 17-04-2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง 
 17-04-2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง 
 29-03-2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง 
 26-03-2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง 
 20-03-2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง 
 19-03-2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 112 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 15-03-2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 13-03-2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 12-03-2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 07-03-2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอม จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 27-02-2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-02-2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคศล.พร้อมรางระบายน้ำคศล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 6/4 โดยวิธีคัดเลือก - ฝ่ายกองคลัง
 25-01-2567 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๖/๔ ต่อจากโครงการเดิม โดยวิธีคัดเลือก - ฝ่ายกองคลัง
 22-12-2566 ประกาศ เทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๖/๔ โดยวิธีคัดเลือก - ฝ่ายกองคลัง
 14-12-2566 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินผลดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนดำเนินงานของเทศบาลในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 13-12-2566 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๖ ซอย ๖/๔ ต่อจากโครงการเดิม - ฝ่ายกองคลัง
 01-12-2566 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางถนนเข้าโรงเรียนตาดีกาชะเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 22-11-2566 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนเทศบาล 5 ซอยบ้านมะเย็ง (หลังบ้านกำนัน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2566 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง ถนนเข้าโรงเรียนตาดีกาชะเอาะ - ฝ่ายกองคลัง
 02-11-2566 ประกาศ เทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 ซอยบ้านมะเย็ง (หลังบ้านกำนัน) - ฝ่ายกองคลัง
 02-11-2566 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไถ ดัน ปรับและใช้ดินฝังกลบขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 01-11-2566 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 29-09-2566 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตันหยง ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก - ฝ่ายกองคลัง
 26-09-2566 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14