หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 10-06-2562 ข้อมูลผู้มารับบริการงานทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 06-06-2562 ข้อมูลผู้มาให้บริการงานทะเบียนราษฎร  
 11-10-2561 ข้อมูลผู้มาให้บริการงานทะเบียนราษฎร  
 11-10-2561 ข้อมูลผู้มารับบริการงานทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 11-10-2561 ข้อมูลผู้มารับบริการงานป้องกันบรรเทาสาธารภัย  
 11-10-2561 ข้อมูลผู้มารับบริการรับเบี้ยความพิการ
 13-06-2561 โครงการจัดทำประชาคมชุมชนเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 09-01-2561 กระบวกการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลตันหยง
หน้าที่