หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-สกุล
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ที่อยู่
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
 
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สังกัดส่วนราชการ (สำนัก/กอง/หน่วย)
รายละเอียด