หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 29-03-2567 16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 29-03-2567 07แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570  
 29-03-2567 08แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 18-03-2567 13คู่มือ E-Service  
 29-02-2567 30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน 2567  
 29-02-2567 31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566
 28-02-2567 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 28-02-2567 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
 27-02-2567 35มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลตันหยง ประจำปีงบประมาณ 2566
 20-02-2567 21คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมฯ
 16-02-2567 09รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
 14-02-2567 34การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2566
 14-02-2567 02 ita คณะผู้บริหาร 67
 08-02-2567 17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 08-02-2567 14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 07-02-2567 03อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเทศบาลตำบลตันหยง
 07-02-2567 07ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลตันหยง 2567
 07-02-2567 10คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
 07-02-2567 11คู่มือการให้บริการแนวทางปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับเทศบาลตำบลตันหยง
 07-02-2567 12ข้อมูลสถิติด้านการให้บริการ ทต.ตันหยง 2566
 07-02-2567 15ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 6 ซอย 64
 07-02-2567 18แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569
 07-02-2567 19รายงายผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566
 07-02-2567 20คู่มือประมวลจริยธรรม ประจำปี 2566
หน้าที่ 1 2 3 4 5