หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 
นายภูมิ อ้นพวงรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
         

นายวันอาลี แวสะมาแอ
นายช่างโยธา

นายแวรุสลัน แวดาราเซะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวซาอีบะห์ ยูโซะ
พนักงานจ้าง

นายอะหามะเพายี เจะแว
พนักงานจ้าง

นายอิสมาแอ สาแม็ง
จ้างเหมาบริการ