หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 09-01-2561 คู่มือปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560  
 09-01-2561 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ  
 09-01-2561 คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 09-01-2561 คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ  
 09-01-2561 คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ  
 09-01-2561 คู่มือการจัดทำงบประมาณ
 09-01-2561 คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
 09-01-2561 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
 09-01-2561 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1