หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 28-01-2567 AAA  
 06-07-2566 ผลการรายงานการประเมินตนเอง  
 05-07-2566 เอกสารการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาฯ  
 28-06-2566 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด 30 ก.ย.65  
 27-06-2566 กิจกรรมลดอุบัติเหตุทางถนน  
 26-06-2566 ใบประกาศขอลบุคลากรเทศบาลตำบลตันหยงที่ได้รับกา่รพัฒนา ประจำปี 2565
 26-06-2566 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2543
 26-06-2566 รายงานสรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 2565
 26-06-2566 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของประชาชน
 26-06-2566 23.1สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียม
 26-06-2566 29.ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
 26-06-2566 34.การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ
 26-06-2566 38.การส่งเงินสมทบ ก.บ.ท
 02-06-2566 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 02-06-2566 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 02-06-2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลตันหยง พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
 02-06-2566 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 20-10-2565 รายงานผลการตรวจสอบภายใน
 10-01-2565 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 05-01-2565 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 20-07-2564 กิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน
 20-07-2564 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564
 20-07-2564 ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 20-07-2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564
หน้าที่ 1 2