หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 

“เทศบาลตำบลตันหยงน่าอยู่ ทุกคนมีสุข”

            เทศบาลเป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัย ทุกคนมีสุข ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างสันติสุขท่ามกลางวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมเมืองดี สภาพภูมิทัศน์สวยงาม ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีทั้งระบบนิเวศน์เมืองดี เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมรดกวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่ทุกคนภูมิใจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สังคมที่ดีคือการศึกษาวัฒนธรรม นันทนาการดี  สาธารณสุขดีได้มาตรฐาน สวัสดิการดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานทั่วถึง คือสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานทั่วถึง มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพของเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย เศรษฐกิจดีมีการค้าขายกับชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและโลกมุสลิม มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งสามารถช่วยตนเองได้ ประชาชนมีส่วนร่มในการบริหารงานและร่วมพัฒนาทุกด้าน มีประสิทธิภาพด้านการเมืองการบริหารบุคคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล
          

          เทศบาลตำบลตันหยง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแนวทางการพัฒนาไว้  8  ยุทธศาสตร์  32  แนวทางการพัฒนา  ตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์สู่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ตามแนวพระราชดำริ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน การตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและสนับสนุนให้มีตลาดกลางจำหน่ายสินค้า
 4. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
 2. ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่าง ๆ
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน
 6. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
 4. จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 3. ป้องกันและจำกัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
 4. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว

 1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 1. ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
 2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน
 3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 4. พัฒนาและสร้างระบบการให้การบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
 2. ก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนา แหล่งน้ำอุปโภค บริโภคให้ทั่วถึงและเพียงพอ
 3. พัฒนาระบบการขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอและทั่วถึง
 4. พัฒนาการจัดทำผังเมือง เส้นทางคมนาคม ระบบจราจรและบ้านเรือนประชาชน

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

 1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
 3. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มมีศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน