หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
แผนการดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.63)
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64)
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลตันหยง ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน เทศบาลตำบลตันหยง
การบริหารเงินงบประมาณ
 เทศบัญญัติ-แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
 เทศบัญญัติ-แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนของปี 2564
 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุ
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล โดยวิํธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมุลฝอย) จำนวน 15 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมุลฝอย) จำนวน 15 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำถนนเทศบาล 8 หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง โดยวิธีคัดเลือก
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา ตามโครงการส่งเสริมความสามารถของเยาวชนด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง สัญญาเช่ารถยนต์ โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอบสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ทำสัญญาเช่ารถยนต์ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีคัดเลือก
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ LED TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารกระดาษขาว A4 และเข้าเล่มพร้อมเคลือบปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกบานหน้าต่าง เปลี่ยนล้อ และเปลี่ยนอะลูมิเนียมพร้อมล้อ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนโช๊คประตูและเปลี่ยนกระจกบานหน้าต่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 สนับสนุนหน่วยงานภายนอกด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมจริยธรรม
 โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566)
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การดำเนิการตามโยบายทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563
 คำสั้งเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักาาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตันหยง
 คำสั่งเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 คำสั่งเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ในกรณีไม่มีหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตันหยง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
ประเมินป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ทต.ตันหยงได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็ปไซต์ เพื่อสามารถตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2564
 รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564

รับชมวีดีทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี
รับชมวีดีทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี
โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลตันหยง
     ประมวลภาพกิจกรรม โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลตันหยง  [15/08/2565]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ซ่อมแซมคูระบายน้ำ
     วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลตันหยง ส่วนกองช่าง ได้ทำการซ่อมแซมคูระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 (ชุมชนตลาด ) เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางดังกล่าว [27/05/2565]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เทศบาลตำบลตันหยง ร่วมกันประดับธง
     ข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตันหยง ร่วมกันประดับธง ผูกผ้าริมรั้ว และจัดพานพุ่มดอกไม้ เพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล [27/05/2565]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [27/05/2565]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 02/08/2565 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสือมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 23 รายการ
 20/07/2565 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565)
 18/07/2565 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ
 08/07/2565 เผยแพร่บทความ จำนวน 5 บทความ ประจำเดือน ก.ค.2565 (หมอขอเวชระเบียน)
 
 05/08/2565 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 05/08/2565 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 24/06/2565 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล โดยวิํธีเฉพาะเจาะจง
 14/06/2565 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 23/02/2564 เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2543
 28/10/2563 แผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 28/10/2563 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 05/06/2562 แผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2561
 
*** ไม่ข้อพบข้อมูล ***
 
  19/05/2565 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง ครั้งแรก
  19/05/2565 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2564
  19/05/2565 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
  19/05/2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  05/04/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  04/04/2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  29/03/2565 รายงานการกำกับติดตามกานดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  29/03/2565 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  07/03/2565 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
  07/03/2565 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  07/03/2565 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  07/03/2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  07/03/2565 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  07/03/2565 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  07/03/2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  07/03/2565 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  07/03/2565 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  07/03/2565 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  07/03/2565 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  07/03/2565 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
  07/03/2565 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  07/03/2565 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  07/03/2565 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร
  07/03/2565 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  07/03/2565 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  07/03/2565 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  07/03/2565 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  15/02/2565 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
  15/02/2565 คู่มือประชาชน
  15/02/2565 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน งานทะเบียนราษฎร์
  15/02/2565 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  15/02/2565 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  15/02/2565 อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเทศบาลตำบลตันหยง
  15/02/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  15/02/2565 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  15/02/2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
  15/02/2565 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
  15/02/2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  15/02/2565 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  15/02/2565 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  09/02/2565 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
  09/02/2565 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  09/02/2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
  09/02/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  07/02/2565 โครงสร้างเทศบาลตำบลตันหยง
  07/02/2565 คณะผู้บริหาร
 
  20/07/2564 กิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน
  20/07/2564 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564
  20/07/2564 ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  20/07/2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564
  20/07/2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 รอบ 12 เดือน
  26/01/2564 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลตันหยง
นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส
นายกเทศมนตรีตำบลตันหยง
  สายด่วนนายกฯ  
ปลัดเทศบาลตำบลตันหยง
นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา
ปลัดเทศบาลตำบลตันหยง
  สายด่วนปลัดฯ  
เจตนาสุจริตของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี2562
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี2563
 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปี2562
 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 2564
 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ร้องเรียนการทุจริต
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตราการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
 กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลตันหยง รอบ 6 เดือน
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤ่ติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปิดโอกาสมีส่วนร่วม
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ใบขอยืมอุปกรณ์(กองการศึกษา)
 แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบ ดร.01 ปี2563
 แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบ ดร.02 ปี2563
 แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบ ดร.01 ปี2562
 แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบ ดร.02 ปี2562
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
 ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ตันหยง จ.ปัตตานี
 สถิติผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ของเทศบาลตำบลตันหยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการกรมการประมงปัตตานีร่วมกับเทศบาลตำบลตันหยงปล่อยกุ้งก้ามกรามลงคลองตันหยง จำนวน 1 ล้านตัว ประจำปีงบประมาณ 2564
 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในหน่วยงาน พ.ศ.2564
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ในเขตเทศบาล 2564
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฎบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี_1-40_compressed
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันทุจริต ประจำปี 2563
 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
 รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
 กิจกรรมสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กิจกรรมและสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ประกาศเจตจำนงท์ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานบุคคลในการดำเนินการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
 มาตรการแนวทางเกี่ยวกับการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจพบการทุจริต
 ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย
มาตรการป้องกันการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 แผนปฎบัติการป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลตันหยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6 เมษายน 2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้
9 คน
สถิติเดือนนี้
107 คน
สถิติปีนี้
3,384 คน
สถิติทั้งหมด
8,265 คน
พยากรณ์อากาศ