หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
เรื่อง : สถานะการคลังของเทศบาล/กิจการประปา(พ.ศ.2550-2552)
รายละเอียด :
     

สถานะการคลังของเทศบาล/กิจการประปา

1)  สถานะการคลังเทศบาล(พ.ศ.2550-2552)

ปีงบประมาณ

รายรับ

รายจ่าย

2550

ไม่รวมเงินอุดหนุน 
รวมเงินอุดหนุน

11,591,869.20   บาท28,415,647.70   บาท

ไม่รวมเงินอุดหนุน 
รวมเงินอุดหนุน

13,512,106.06   บาท16,869,057,.56   บาท

2551

ไม่รวมเงินอุดหนุน 
รวมเงินอุดหนุน

9,358,213.97   บาท
16,468,020.64   บาท

ไม่รวมเงินอุดหนุน 
รวมเงินอุดหนุน

20,613,403.43   บาท
23,983,948.00   บาท

2552

ไม่รวมเงินอุดหนุน 
รวมเงินอุดหนุน

9,149,033.21   บาท
24,414,313.63   บาท

ไม่รวมเงินอุดหนุน 
รวมเงินอุดหนุน

22,750,671.32   บาท
24,309,671.32   บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 30  กันยายน  2552

 จำนวน    26,971,524.71  บาท

2)  สถานะการคลังกิจการประปา(พ.ศ.2550-2552)

ปีงบประมาณ

รายรับ

รายจ่าย

2550

รายได้ที่จัดเก็บ 
งบช่วยเหลือเฉพาะการประปา

453,997.70   บาท
1,017,00.00   บาท

รวมเงินอุดหนุน

699,212.33   บาท

2551

รายได้ที่จัดเก็บ 
งบช่วยเหลือเฉพาะการประปา

501,197.78   บาท
1,500,000.00   บาท

รวมเงินอุดหนุน

783,737.62   บาท

2552

รายได้ที่จัดเก็บ 
งบช่วยเหลือเฉพาะการประปา

177,878.68   บาท
1,350,000.00   บาท

รวมเงินอุดหนุน

854,488.52   บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 30  กันยายน  2552

จำนวน      2,435,573.08  บาท


เมื่อวันที่ : 01-10-2553