หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 
นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา
ปลัดเทศบาล
         
นางกาญจนี อินบุญส่ง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
         

นายอามะ โด
นักวิเคราะห์ฯ รักษาการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุไรดา แวสาเมาะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายพิชัย จันทร์แก้ว
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายดอเลาะ มีนาดิง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายดอเลาะ แวหามะ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นางสาวซาบีเราะ บาโงแล
ผช.จพง.ธุรการ

นายไซยฟุดดีน กูนิง
จ้างเหมาบริการ