ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel

ที่
ชื่อเทศบาล
อำเภอ
หมายเลขโทรศัพท์
1
เทศบาลตำบลตันหยง
ยะหริ่ง  0-7348-7105
2
เทศบาลตำบลบางปู
ยะหริ่ง 0-7349-1315
3
เทศบาลตำบลยะหริ่ง
ยะหริ่ง  0-7349-1100