ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel

 

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 3 ปี บริบูรณ์  นับถึงวันที่ 15 มกราคม  ของทุกปี
3.  เด็กที่สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อแรงหรือโรคอื่น ๆ  ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
1.  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับจริง ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.  สูติบัตร ( ฉบับจริง ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
4.  ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันสมัคร
5.  สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์