เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel

นายฤกษ์ เบ็ญฮาวัน
ประธานสภาเทศบาล
นายอับโดรอนิง กานา
รองประธานสภาเทศบาล
         
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยง เขต 1

นายอับโดรอนิง กานา
สมาชิกสภา

นายกิตติศักดิ์ อาแว
สมาชิกสภา

นายหามะ เจะแว
สมาชิกสภา

นายอีสมาแอล มะมิง
สมาชิกสภา

นางสูฮายา ดอเลาะ
สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยง เขต 2

นายฤกษ์ เบ็ญฮาวัน
สมาชิกสภา

นายหามะ วานิ
สมาชิกสภา

นายหูเซ็ง วาเด็ง
สมาชิกสภา

นายอับดุลเลาะ เจะโวะ
สมาชิกสภา

นายอาแว เปาะเลาะ
สมาชิกสภา