ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
 01-07-2558 การแจ้งเกิด  
 01-07-2558 การแจ้งเกิดเกินกำหนด  
 01-07-2558 การแจ้งตาย  
 01-07-2558 การแจ้งย้ายเข้า  
 01-07-2558 การแจ้งย้ายออก  
 01-07-2558 การแจ้งย้ายปลายทาง
 01-07-2558 การขอหมายเลขประจำบ้าน
 01-07-2558 การแก้ไขรายการ
หน้าที่ 1