ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
 09-02-2562 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 09-02-2562 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
 09-02-2562 การรับแจ้งการย้ายออก  
 09-02-2562 การรับแจ้งการย้ายเข้า  
หน้าที่ 1