ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
          นโยบายหลักของผู้บริหาร ในการบริหารเทศบาลตำบลตันหยง โดยยึดหลักการบริหาร 
“ซื่อสัตย์ มุ่งงาน สานต่อความเจริญ “ โดยได้วางแนวนโยบายหลักการบริหารเทศบาลตันหยงไว้  8  ด้าน
ตามคำแถลงนโยบายสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552  วันที่  27  สิงหาคม  2552  ดังนี้

1) ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตันหยง  ยืนอยู่บนพื้นฐานของการประกอบสัมมาอาชีพ  ที่รู้จักพอประมาณ  มีเหตุมีผล  มีภูมิคุ้มกัน  ด้วยความรู้  และคุณธรรม  เป็นปัจจัยหนุนเนื่องเพื่อนำไปสู่การอยู่ในสังคมเทศบาลตำบลตันหยงที่ยั่งยืน

2) ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น