เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel

นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส
นายกเทศมนตรี
         

นายไซยิดอับดุลฮากีม อัลยุฟรี
รองนายกเทศมนตรี

นายหามะ วาจิ
รองนายกเทศมนตรี

นายมามุ มะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายรอมือลี เจะแล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี