ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel

นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส
นายกเทศมนตรี
         

นายไซยิดอับดุลฮากีม อัลยุฟรี
รองนายกเทศมนตรี

นายหามะ วาจิ
รองนายกเทศมนตรี

นายมามุ มะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายรอมือลี เจะแล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี