เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
 09-01-2561 คู่มือปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560  
 09-01-2561 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ  
 09-01-2561 คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 09-01-2561 คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ  
 09-01-2561 คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ  
 09-01-2561 คู่มือการจัดทำงบประมาณ
 09-01-2561 คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
 09-01-2561 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
 09-01-2561 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1