ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
  
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตันหยง
ดังนี้


       
      1) พนักงานเทศบาล/ข้าราชการ  มีจำนวน  12     คน
ตำแหน่ง ระดับ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
พนักงานเทศบาล ชำนาญการพิเศษ 1 - 1
      ชำนาญการ 2 4 6
ชำนาญงาน 1 1 2
ปฏิบัติการ - 1 1
ปฏิบัติงาน - - -
ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย - 2 2
รวม 4 8 12

        2) ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างทั่วไป มีจำนวน     37     คน
ตำแหน่ง จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
1. ลูกจ้างประจำ 4 - 4
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 7 8
3. พนักงานจ้างทั่วไป 6 1 7
4. อื่นๆ(จ้างเหมาบริการ)* 14 4 18
รวม 25 12 37