เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel

รับเรื่องร้องทุกข์  รับแจ้งเพลิงไหม้  และทีมสูบน้ำ  ให้บริการช่วยเหลือภัยแล้ง  และบรรเทาทุกข์น้ำ
สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 073-487104-5