ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel

รับเรื่องร้องทุกข์  รับแจ้งเพลิงไหม้  และทีมสูบน้ำ  ให้บริการช่วยเหลือภัยแล้ง  และบรรเทาทุกข์น้ำ
สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 073-487104-5