เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :
     เรื่อง ก่อสร้างถนนแอสฟันท์ติก ซอยร้านกาแฟยูโซ๊ะ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 295.00 เมตร หนาเฉลี่่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,475.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 30-08-2562