เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :
     โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟันท์ติกถนนเทศบาล 7 ขนากว้าง 4.00 เมตร-5.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,040.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่้ไม่น้อยกว่า 5,10.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 12-07-2562