เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศ เทศบาลตำบลตันหยง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ 2562 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาล ซอย1/3
รายละเอียด :
     โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 1/3 ชุมชนตลาด ม.2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ความยาวรวมสองข้าง ตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 02-05-2562