เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
 12-07-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - ฝ่ายกองคลัง 
 09-07-2562  ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 - ฝ่ายกองคลัง 
 12-06-2562 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ - ฝ่ายกองคลัง 
 06-05-2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน - ฝ่ายกองคลัง 
 03-05-2562 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้ที่มาติดต่อ/ผู้รับบริการหน่วยงานของเทศบาลตำบลตันหยง) - ฝ่ายสำนักปลัด 
 03-05-2562 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT เพื่อให้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (บุคลากรที่ปฎิบัติงานเกิน 1 ปี)) - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-05-2562 ประกาศ เทศบาลตำบลตันหยง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ 2562 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาล ซอย1/3 - ฝ่ายกองคลัง
 15-01-2562 แผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 09-01-2562 ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้ง - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-12-2561 ประกาศชำระภาษีประจำปี2562 - ฝ่ายกองคลัง
 12-11-2561 โครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตราฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตันหยง - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-10-2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน - ฝ่ายกองคลัง
 10-10-2561 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - ฝ่ายกองคลัง
 19-09-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะราคา - ฝ่ายกิจการประปา
 12-09-2561 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - ฝ่ายกองคลัง
 03-09-2561 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 03-09-2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม - ฝ่ายกองคลัง
 08-08-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 01-08-2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - ฝ่ายกองคลัง
 13-07-2561 ประการเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่ดินสาธารณะ ซอย1/6) - ฝ่ายกองคลัง
 11-07-2561 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - ฝ่ายกองคลัง
 04-07-2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน - ฝ่ายกองคลัง
 10-01-2561 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2561 - ฝ่ายกองคลัง
 19-12-2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3