เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
 09-01-2562 ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้ง - ฝ่ายสำนักปลัด 
 28-12-2561 ประกาศชำระภาษีประจำปี2562 - ฝ่ายกองคลัง 
 12-11-2561 โครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตราฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตันหยง - ฝ่ายสำนักปลัด 
 11-10-2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน - ฝ่ายกองคลัง 
 10-10-2561 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - ฝ่ายกองคลัง 
 19-09-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะราคา - ฝ่ายกิจการประปา
 12-09-2561 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - ฝ่ายกองคลัง
 03-09-2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม - ฝ่ายกองคลัง
 08-08-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 01-08-2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - ฝ่ายกองคลัง
 13-07-2561 ประการเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่ดินสาธารณะ ซอย1/6) - ฝ่ายกองคลัง
 11-07-2561 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - ฝ่ายกองคลัง
 04-07-2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน - ฝ่ายกองคลัง
 19-12-2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - ฝ่ายกองคลัง
 29-09-2560 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2560 - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-09-2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-09-2560 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-09-2560 ประกาศ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 - ฝ่ายกองการศึกษา
 21-07-2560 วาระปัตตานี 2560 - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-01-2560 ประชาสัมพันธ์ การรับชำระภาษี ประจำปี 2560 - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2559 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2559 - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-10-2559 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-10-2559 ประชาคมชุมชนเทศบาล ประจำปี 2560 - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-09-2559 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมารณายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2