ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล 
โครงสร้างของเทศบาลแบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือ  สภาเทศบาล  และคณะผู้บริหาร

1) สภาเทศบาลตำบลตันหยง  มีสมาชิกทั้งหมด 12  คน  ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่ ฝ่ายนิติบัญญัติ

2) คณะผู้บริหาร  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารกำหนดควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล  จำนวน  5  คน ประกอบด้วย  
     - นายกเทศมนตรี                       1             คน 
     - รองนายกเทศมนตรี                 2             คน
     - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี          1             คน  
     - เลขานุการนายกเทศมนตรี        1             คน         

 การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ

การแบ่งส่วนราชของเทศบาลออกเป็น  5  กอง  และมีกิจการเทศพาณิชย์  1  กิจการ ดังนี้

1) สำนักปลัดเทศบาล  ปฏิบัติงานดังนี้
     - งานธุรการ 
     - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - งานการเจ้าหน้าที่
     - งานทะเบียนราษฎร์
     - งานอื่นที่ที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด

2)  กองการศึกษา ปฏิบัติงานดังนี้
     - งานธุรการ 
     - งานบริหารการศึกษา       
     - งานพัฒนาชุมชน

3)  กองคลัง  ปฏิบัติงานดังนี้
     - งานการเงินและบัญชี
     - งานพัสดุและทรัพย์สิน
     - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

4)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ปฏิบัติงานดังนี้
     - งานรักษาความสะอาด
     - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
     - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

5)  กองช่าง  ปฏิบัติงานดังนี้
     - งานสาธารณูปโภค
     - งานวิศวกรรม
     - งานสวนสาธารณะ
     - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

6)  กิจการการประปา  ปฏิบัติงานดังนี้
     - งานผลิตน้ำประปา
     - งานการเงินและบัญชี