ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
 13-06-2561 เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลตันหยง  
 13-06-2561 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลตันหยง  
 13-06-2561 ประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 13-03-2561 โครงการประขุมสัมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในองค์กร  
 16-02-2561 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
หน้าที่ 1