ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
 13-06-2562 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 12-06-2562 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
 11-06-2562 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 11-06-2562 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 03-06-2562 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 17-01-2562 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 16-01-2562 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม
 16-01-2562 มาตราการป้องกันการรับสินบน
 16-01-2562 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 15-01-2562 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 07-01-2562 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 10-01-2561 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
หน้าที่ 1