ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
 18-02-2563 ขอความอนุเคราะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ,ศ.2540  
 17-01-2563 ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ.2558  
 29-11-2562 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 08-11-2562 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
 22-10-2562 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
 16-10-2562 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 25-03-2562 เชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 13-11-2561 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียน การทุจริตประจำปี
 30-08-2561 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 13-03-2561 โครงการจัดทำประชาคมชุมชนเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 17-01-2561 ข้อมูลติดต่อติดต่อหน่วยงาน
 10-01-2561 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 28-05-2555 ภาพถ่ายห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 28-05-2555 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
 28-05-2555 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 28-05-2555 ระเบียบเทศบาลตำบลตันหยง ว่าด้วยข้อมุลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2553
หน้าที่ 1