ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
 28-10-2563 แผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 28-10-2563 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 05-06-2562 แผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2561  
 02-10-2560 แผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2561  
 30-09-2558 ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559  
 01-10-2553 สถานะการคลังของเทศบาล/กิจการประปา(พ.ศ.2550-2552)
หน้าที่ 1