เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟันท์ติก ซอยร้านกาแฟยูโซะ
รายละเอียด :
     ขนาดกว้าง  5 .00 เมตร  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า  295.00 เมร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,475.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1,167,527 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 09-09-2562