เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 1/3
รายละเอียด :
      คูระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 1/3 ชุมชนตลาด ม.2 ขนาด 0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ความยาวรวมสองข้างไม่น้อยกว่า 110.00  เมตร  ตามแบบแปลน- รายการที่เทศบาลกำหนด ณ ชุมชนตลาด ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2,795,872 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 23-05-2562