เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างผิวทางแอสฟันท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม-ถนนเทศบาล ซอย 6/8
รายละเอียด :
     ก่อสร้างผ ิวทางแอสฟันท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม-ถนนเทศบาล ซอย 6/8 ขนาดกว้าง 4.00-4.50  เมตร ขนาดความยาว 1,010.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 4,480.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด ณ ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 629,966 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 28-11-2561