เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่ดินสาธารณะ ซอย 1/6) จำนวน 1 หลัง
รายละเอียด :
     ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่ดินสาธารณะ ซอย1/6) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร ตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด ณ ถนนเทศบาล 1 ซอย 1/6 ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 275,458 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 13-07-2561