เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนชะเอาะ ณ ถนนเทศบาล 7 ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
รายละเอียด :
     โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนชะเอาะ  ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร ตามแบบแปลน - รายการเทศบาลกำหนด จำนวน 1 หลัง
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 304,370 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 19-05-2560