เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟันท์ติกถนนเทศบาล จำนวน 3 สาย ถนนเทศบาล 2 ถนนเทศบาล 3 และถนนเทศบาล 4 ตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด
รายละเอียด :
     1.ซ่อมสร้างผิวแอสฟันท์ติก ถนนเทศบาล 2 ขนาดกว้าง 5.00 - 12.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาว 652.00 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 3,731.00 ตารางเมตร 
2.ซ่อมสร้างผิวแอสฟันท์ติก ถนนเทศบาล 3 ขนากว้าง 5.00 - 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาว 265.00 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,490.00 ตารางเมตร
3.ซ่อมสร้างผิวแอสฟันท์ติก ถนนเทศบาล 4 ขนากว้าง 5.00 - 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาว 470.00 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า่ 3,100.00 ตารางเมตร
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 3,533,219 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 03-11-2560