เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับัจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบาตูกูนิง ถนนเทศบาล 6
รายละเอียด :
     ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 205.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม. ตามแบบแปลน-รายการเทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1,184,978 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 03-11-2560