ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
 15-02-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง 
 02-02-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนแอสฟันท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ5-0005 - ฝ่ายกองคลัง 
 29-01-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกากศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ - ฝ่ายกองคลัง 
 19-01-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยก ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง 
 15-01-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนยางเรเดียนรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ อัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-6902 ปัตตานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง 
 14-01-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (หม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 14-01-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 12 ใบ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 13-01-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 12-01-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4300 ปัตตานี จำนวน 1 คัน - ฝ่ายกองคลัง
 07-01-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ - ฝ่ายกองคลัง
 07-01-2564 ประกากศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟันท์กติกคอนกรีต - ฝ่ายกองคลัง
 07-01-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 และแผนดำเนินงานของเทศบาลในปี 2564 จำนวน 600 ชุด - ฝ่ายกองคลัง
 22-12-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3.5X2.3 เมตร จำนวน 5 ผืน - ฝ่ายกองคลัง
 14-12-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ - ฝ่ายกองคลัง
 09-12-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง - ฝ่ายกองคลัง
 09-12-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม จำนวน 8 ตัว - ฝ่ายกองคลัง
 04-12-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟฟ้าอาคาร และไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลตันหยง จำนวน 54 จุด - ฝ่ายกองคลัง
 30-11-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ - ฝ่ายกองคลัง
 30-11-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 - ฝ่ายกองคลัง
 01-10-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปี 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 16-09-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง - ฝ่ายกองคลัง
 03-09-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประปาเชื่อมท่อบ่อบาดาลกับโรงผลิตน้ำประปา จำนวน 1 โครงการ - ฝ่ายกองคลัง
 28-08-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาล และอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 1 โครงการ - ฝ่ายกองคลัง
 21-08-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4