เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
 01-04-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดทำเสาโยงนกส่งเสริมอาชีพชุมชนเทเศบาล - ฝ่ายกองคลัง 
 14-03-2562 ปรกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุด ดัน ฝังกลบขยะ - ฝ่ายกองคลัง 
 12-03-2562 ปรกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างขุด ดัน ฝังกลบขยะ - ฝ่ายกองคลัง 
 25-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟันท์ติก ถนนเพชรเกษม-ถนนเทศบาลซอย 6/8 โดยวิธีคัดเลือก - ฝ่ายกองคลัง 
 28-11-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างผิวทางแอสฟันท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม-ถนนเทศบาล ซอย 6/8 - ฝ่ายกองคลัง 
 18-09-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อศาลาไม้ จำนวน 3 หลัง - ฝ่ายกองคลัง
 10-09-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา - ฝ่ายกิจการประปา
 02-08-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างขุด ดันกองขยะ - ฝ่ายกองคลัง
 02-08-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 13-07-2561 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่ดินสาธารณะ ซอย 1/6) จำนวน 1 หลัง - ฝ่ายกองคลัง
 04-07-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - ฝ่ายกองคลัง
 16-05-2561 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 - ฝ่ายกองคลัง
 16-05-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - ฝ่ายกองคลัง
 16-05-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค ตามโครงการจัดงานเดือนจัดงานเดือนรอมฏอนอัลมูบาร็อก ประจำปี 2561 - ฝ่ายกองคลัง
 02-05-2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคตามโครงการจัดงานเดือรอนฎอนอัลมูบาร็อก ประจำปี 2561 - ฝ่ายกองคลัง
 20-12-2560 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง - ฝ่ายกองคลัง
 19-12-2560 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขุดลอกทางน้ำเพื่อระบายน้ำท่วม ในเขตเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 07-12-2560 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง - ฝ่ายกองคลัง
 27-11-2560 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง - ฝ่ายกองคลัง
 15-11-2560 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการบุกเกบิกถนนลูกรัง ซอยร้านกาแฟยูโซะ - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2560 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับัจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบาตูกูนิง ถนนเทศบาล 6 - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2560 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟันท์ติกถนนเทศบาล จำนวน 3 สาย ถนนเทศบาล 2 ถนนเทศบาล 3 และถนนเทศบาล 4 ตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2